నిన్నటి నుంచి మీడియాలో వస్తున్న సూర్యాపేటలో చిరుతపులి అనే వార్త వీడియో అవాస్తవం

నిన్నటి నుంచి మీడియాలో వస్తున్న సూర్యాపేటలో చిరుతపులి అనే వార్త వీడియో అవాస్తవం

నిన్నటి నుంచి మీడియాలో వస్తున్న సూర్యాపేటలో చిరుతపులి అనే వార్త వీడియో అవాస్తవం ఆ వీడియో సూర్యాపేటకు సంబంధించినది కాదు.  వదంతులు నమ్మవద్దు.
ఇట్లు
నాగభూషణం సూర్యాపేట డిఎస్పి